Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

"PĘDZELEK"- program artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

1.1.           Idea wiodąca Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”.

„Należy pozwalać dzieciom rysować, co chcą i jak chcą,

 byle rysowały chętnie i szczerze"

S. Szuman

Sztuka ma dla każdego człowieka duże znaczenie, zarówno podziwianie jak i tworzenie sztuki ma ogromny wpływ na odbiór świata, wrażliwość i osobowość każdego z nas.

W wieku przedszkolnym twórczość  plastyczna jest jedną z ważniejszychi najchętniej wybieranych form działalności dziecka . Przy użyciu środków plastycznych dziecko ma możliwość wyrażenia własnych myśli i uczuć, których  nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami.Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest również środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze.

Zajęcia plastyczne rozwijają u dzieci wyobraźnię, pobudzają fantazję, zachęcają do poszukiwań własnych, oryginalnych rozwiązań. Ponadto twórczość plastyczna dziecka jest formą wypowiadania się, czymś ważnym, istotnym zarówno dla procesów umysłowych, emocjonalnych, percepcyjnych i społecznych. Możliwości i osiągnięcia twórcze dzieci są  wielkie i zdumiewające, a ich prace są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.

Aktywność  plastyczna pełni ważną rolę w poznaniu i kształtowaniu osobowości dziecka. Dlatego istotne jest poszerzenie edukacji w tym zakresie. Proponowany program jest pogłębieniem treści z zakresu wychowania estetycznego dzieci w wieku przedszkolnym.

 

1.2.          Opis sposobów realizacji celów programu zgodnie z celami kształcenia i zadaniami ustalonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z założeniami zawartymi w „Podstawie programowej” celem wychowania   przedszkolnego  jest   wspomaganie   i   ukierunkowanie   rozwoju dziecka. Dziedziną, która odgrywa w tym zakresie ogromną rolę jest plastyka. 

Program artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek” ma na celu zrealizowanie celów podstawy programowej w następujących obszarach :

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie

w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych

w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach

zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

6) rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania

ładu i porządku.

4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

1) przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach

(wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich

jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

2) przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami

i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie

sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 

1.3.          Cele Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”.

Cele ogólne:

-rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych

- rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły umożliwienie dzieciom przejścia w swoim rozwoju własnej drogi, zarówno w osobistej twórczości, jak i odbiorze sztuki;

- kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy twórczej

- wyrabianie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, wyobraźni, umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu

-  rozwijanie kreatywności

Cele szczegółowe:

Dziecko :

- chętnie podejmuje działania twórcze

- zna różne techniki plastyczne i umie je zastosować

- nazywa podstawowe materiały plastyczne

- doskonali sprawność manualną

- ma poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

- rozwija wyobraźnię poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów)

- zna własne możliwości  twórcze

- maluje i rysuje na różnego rodzaju powierzchniach

- wykonuje prace  przestrzenne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych

- wycina, klei

- czerpie radość z własnej twórczości, integruje się z grupą

- zwraca uwagę na utrzymanie porządku w miejscu pracy

1.4.          Warunki realizacji Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”.

Zaproponowany program przyczynia się do rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym. Umożliwia zaspokajanie naturalnej potrzeby ekspresji w działalności twórczej- plastycznej, poszerza skalę wzruszeń i przeżyć, rozwija wrażliwość artystyczną.

Program ten można realizować w naszej placówce przy użyciu wyposażenia odpowiedniego do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka. Obejmuje ono odpowiednio  pracownię plastyczną zaopatrzoną w: sztalugi, narzędzia pracy, materiał do zajęć plastycznych, odzież ochronną dla dzieci, wybrane reprodukcje obrazów.

 

1.5.          Treść Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”.

Program ma charakter otwarty co pozwala na modyfikowanie i dostosowywanie go do potrzeb i możliwości dzieci.

Poświęcony jest działalności plastycznej dziecka. Pod kierunkiem nauczyciela dziecko poznaje techniki plastyczne, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dziecko uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię.

Program zawiera następujące zajęcia:

-          zajęcia konstrukcyjne rozwijające wyobraźnię

-          zajęcia z wykorzystaniem różnych mas plastycznych

-          zajęcia mające na celu zapoznać dzieci z różnymi technikami plastycznymi: techniki rysunkowe, malarskie, proste formy graficzne

-          zajęcia na kreatywność (wykonywanie dowolnych prac z wykorzystaniem, folii aluminiowej, figur geometrycznych, plamy, liści, pasków papieru, kamieni, tkanin i innych).

-          uczestnictwo w wystawach, konkursach

-          organizowanie wystawek prac dziecięcych

 

Podczas zajęć należy zadbać o odpowiednie warunki do pracy:

-          poczucia swobody pracy

-          inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności

-          zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności

-          organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające różnorodne materiały

-          docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci

-          motywowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości, wyobraźni, zachęcaniu do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów

 

1.6.          Metody, formy, środki w realizacji Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”.

Metody:

-         działania praktyczne

-          zadania stawiane dziecku 

-          doświadczanie i eksperymentowanie (np. mieszanie barw),

-          pokaz i obserwacja

-          objaśnienia i instrukcja,

-         działania  ekspresyjne

Formy i środki:

 

Formy realizacji:

-          praca indywidualna

-          praca w grupach

-          praca zespołowa

Wykorzystanie  niektórych technik plastycznych poprzez wzbogacanie, łączenie ich według  pomysłu nauczyciela i dzieci.

Propozycje technik plastycznych:

-          stemplowanie (technika frottage), nazywanie faktury materiałów

-          collage z użyciem materiału przyrodniczego

-          malowanie farbami : – klasyfikacja na barwy ciepłe, zimne (uzasadnienie), – zabawy w mieszanie kolorów. Uzyskiwanie kolorów pochodnych, – poznanie pojęć: obraz, malarz, malarstwo.

-          rysowanie świecą i malowanie tła farbą

-          przybliżenie wybranych dzieł sztuki (reprodukcje)

-          wykonywanie prac z wykorzystaniem origami

-          rysowanie ołówkiem i gumką

-          rzeźbienie przy użyciu różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna, papierowa), płaskorzeźba i rzeźba przestrzenna

-          rysowanie różnego rodzaju kredkami, pastelami

-          rozdmuchiwanie plam z kolorowej farby lub tuszu przy pomocy słomki

-          malowanie abstrakcyjnych kompozycji

-          rysowanie węglem drzewnym

-          technika mieszana

-          papieroplastyka

-          filcowanie

-          wykonanie przestrzennej formy użytkowej

-          malowanie gwaszem (farby mieszane z pastą do zębów)

-          decoupage

 

1.7.           Przykładowa tematyka zajęć koła plastycznego „Pędzelek"

Temat zajęć

Treść realizowanych zajęć

Środki dydaktyczne

 

Konkursy  plastyczne

 

uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich

 

-          techniki malarskie i rysunkowe zgodnie z propozycjami konkursowymi

 

 

Znane i podziwiane

 

zapoznanie z wytworami sztuki , reprodukcjami dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, udział w wystawach miejscowych artystów, oglądanie rzeźb i pomników

 

 

-          reprodukcje dzieł sztuki,

-          wystawy i wernisaże

-          ekspozycje takie jak pomniki, rzeźby

-          albumy, książki

 

 

 

Zabawy kolorami- barwa i plama

 

 

 

  • klasyfikacja barw: ciepłych, zimnych, podstawowych i pochodnych (uzasadnienie)
  • zabawy w mieszanie kolorów.

Uzyskujemy kolory pochodne.

 

 

 

 

-          farby plakatowe, akrylowe, akwarele

klejowe, witrażowe, kredowe, patyny

-          plastelina

-          tusz

-          pasta do zębów

-          palce

-          szczoteczki

-          gąbka

-          nitka

-          patyczki

-          tkaniny

-          pióra

-          folia

 

 

Czarodziejski rysunek- linia, kreska

 

 

zapoznanie dzieci z możliwościami tworzenia poprzez rysowanie

 

 

-          kredka świecowa, ołówkowa

-          pastele suche, olejne

-          ołówek, grafit

-          flamastry

-          kreda

-          węgiel rysunkowy

-          świeca

 

 

Magiczne obrazki- grafika

 

Zapoznanie dzieci z możliwościami tworzenia  kształtów  plam na rozmaitych fakturach poprzez proste techniki graficzne

 

 

 

-          materiał przyrodniczy

-          tektura

-          tkaniny

-          tusz

-          farba

 

 

Rzeźbę i konstruuję – formy przestrzenne

 

Zapoznanie z twórczością przestrzenną - rzeźbą oraz z materiałami potrzebnymi do jej wykonania

 

 

-          plastelina, modelina

-          glina

-          masy solnej, papierowa

-          klejówka

-          materiał przyrodniczy

 

 

 

 

 

Mały Picasso – twórczośćabstrakcyjna

 

 

 

 

Zapoznanie dzieci z  tworzeniem fantazyjnych prac plastycznych

z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

 

 

 

 

 

-          różnorodne materiały plastyczne

 

 

Dekoracje jak z bajki

 

 

 

Tworzenie różnorodnych  dekoracji  przeznaczonych do wystroju pomieszczeń, prezentów okolicznościowych, przedmiotów użytkowych

 

 

 

-          różnorodne materiały plastyczne

 

Wernisaż koła plastycznego

 „ Pędzelek ”

 

 

Zaprezentowanie twórczości artystów koła plastycznego „ Pędzelek ”

poprzez:

-          eksponowanie prac dzieci z zakresu poruszanej tematyki zajęć koła plastycznego w przedszkolnej

galerii oraz środowisku lokalnym

-          organizowanie aukcji charytatywnych

-          organizacja uroczystego wernisażu twórczości

„  Pędzelków”

 

 

-          wytwory, prace uczestników koła plastycznego

„ Pędzelek ”

 

1.8.          Ewaluacja Programu artystycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym -założenia  działalności koła plastycznego „Pędzelek”

Podczas zajęć koła plastycznego ocenie podlegać będzie: aktywność ucznia, samodzielność, pomysłowość oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca poszczególnych uczniów będzie oceniana na bieżąco w formie pochwały słownej w trakcie wykonywania danej pracy oraz po jej zakończeniu. Ważne jest, aby to była ocena pozytywna, ponieważ ma ona na celu zachęcenie dziecka do dalszego działania.

Badania o ewaluacji przeprowadzone będą również na podstawie:

-          udziału w konkursach

-          zdobytychprzez dzieci wyróżnień i nagród

"PĘDZELEK"- program artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym | Skrzat

Błąd

Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/virtualki/124326/includes/common.inc:2699) w drupal_send_headers() (linia 1217 z /home/virtualki/124326/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) w variable_set() (linia 976 z /home/virtualki/124326/includes/bootstrap.inc).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 11302182435a13acd56b0df4.66685448 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/virtualki/124326/includes/lock.inc).