Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

PROGRAM KOŁA INSTRUMENTALNEGO „DŹWIĘKOGRAJKI”

Opracowały: Grażyna Tworska, Anna Thiel

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP

2. OPIS PROGRAMU

3. OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ USTALONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

4. CELE  PROGRAMU

5. WARUNKI ORGANIZACYJNE

6. PLAN PRACY KOŁA INSTRUMENTALNEGO

7.  PRZYKŁADY ZABAW

8. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

9. EWALUACJA

10. BIBLIOGRAFIA

WSTĘP

Muzykowanie na instrumentach jest jedną z najbliższych dziecku form aktywnego obcowania z dźwiękiem. Dzieci interesują się już samym wydobywaniem dźwięku, lubią głośno mówić, pokrzykiwać, tupać, uderzać jednym przedmiotem o drugi; wypełniając swój świat specyficznym hałasem.

Porządkując ten hałas zmienia się go w prostą, lecz już skoordynowaną i autentyczną muzykę. Piosenki dziecięce, opracowane z prostym akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, przybierają ciekawszy, bardziej atrakcyjny dla ucznia kształt brzmieniowy. Stają się muzyką. Muzyką, która jednocześnie uczy i bawi, rozwija i cieszy.

Psychologia muzyki mówi o tym, że uzdolnienia muzyczne dzieci najbardziej rozwijają się do 9 roku życia. Do tego czasu dzięki właściwej stymulacji można znacznie poszerzyć zakres umiejętności muzycznych dzieci. Rozpoczynając naukę w późniejszym wieku mały człowiek nie przekroczy już pewnego poziomu sprawności.

Wszyscy badacze zdolności muzycznych zgadzają się, że oddziaływanie muzyki na małe dziecko jest natychmiastowe i bezpośrednie. Już w niemowlęctwie reakcje dziecka na muzykę są spontaniczne. Noworodek reaguje silnie na zmiany w natężeniu i czasie trwania dźwięków. Głośne bodźce wywołują zwiększoną ruchliwość ciała, zamykanie powiek i zmiany w oddychaniu. Dźwięki trwające 15 sekund wywołują większe ruchy i szybszy oddech niż te, które trwają 1 sekundę.

Dzieci w wieku od 2-6 lat charakteryzują się intensywnością rozwoju muzycznego. Muzyka oddziałuje na dziecko w tym okresie głównie poprzez element rytmu. Ćwiczenia i zabawy rytmiczne zaspokajają wrodzoną dziecku potrzebę ruchu, wyrabiając jednocześnie szereg dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, uwaga, szybka reakcja itp. Ćwiczenia rytmiczne aktywizują umysł, ciało dziecka, mobilizują do działania i wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, wnoszą do zajęć muzycznych element ruchu i zabawy.

Ogromne znaczenie w kontakcie dzieci z muzyką ma również atmosfera pełna radości i swobody, gdyż radość jest naturalną potrzebą psychiczną dziecka. Powinna ona towarzyszyć przeżyciu estetycznemu. Radość i zadowolenie są potęgowane, gdy dziecko czynnie uczestniczy w powstawaniu muzyki oraz wtedy, gdy muzyka jest motywem jego działania.

 

 OPIS PROGRAMU

Gra na instrumentach na zajęciach koła instrumentalnego opierać się będzie głównie na systemie K. Orffa i częściowo na metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

Orff celowo skoncen­trował swoją uwagę na tej formie, gdyż twierdził, że stwarza ona możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie uczenia się wszystkim dzieciom, bez względu na ich uzdolnienia i jednocześnie przyczynia się do ujawnienia i rozwinięcia posiadanych dyspozycji. Śpiewanie według Orffa, jeśli ma spełniać warunki estetyczne, nie jest dostępne dla tych dzieci, które nie mają wykształconego słuchu muzycznego, względnie wykształconej zdolności do do­wolnych wyobrażeń słuchowych. Natomiast gra na instrumentach, zwłaszcza perkusyjnych, jest znacznie łatwiejsza. Wymaga ona wprawdzie poczucia rytmu, ale jest ono, jak uczy praktyka, częściej spotykane u dzieci aniżeli zdolności wymienione poprzednio. Nawet w przypadku bardzo słabo rozwiniętego słuchu rytmicznego, odpowiednia instrumentacja i właściwy podział ról umożliwiają aktywne uczestniczenie w zbiorowym muzykowaniu. Aktywność ta może polegać na włączeniu się tylko jednym uderzeniem w instrument w określonym miejscu przebiegu muzycznego.

System Orffa jest adresowany do wszystkich dzieci i ma na celu rozwjanie wrodzonych zdolności i umiejętności bez względu na to, czy są one wystarczające, czy nie.

                Aktywne słuchanie muzyki wg BATII STRAUSS to metoda dająca dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym w radosnym i zrozumiałym odbiorze dzieła muzyki np. klasycznej. Dzieci słuchając muzyki poruszają się manipulując przy tym różnymi przedmiotami. My będziemy wykorzystywać głównie instrumenty muzyczne. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.

Na zajęciach głównie będziemy ćwiczyć poczucie rytmu poprzez różnorodne zabawy, oraz tworzyć akompaniament do utworów muzycznych instrumentalnych z gatunku klasyki, ludowych, tańców różnych narodów, utworów dziecięcych i innych „wpadających w ucho”. Po rozpoznaniu zdolności dzieci, możliwe, że wprowadzimy również elementy gry na instrumentach melodycznych, np., dzwonkach.

 

OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ USTALONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dotyczących koła instrumentalnego.

 

Według załącznika nr 1 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Celem wychowania przedszkolnego jest: (wybrano tylko te cele, które dotyczą niniejszego Koła)

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; (…)

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym koła instrumentalnego należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swoje-go otoczenia.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).


Treści dotyczące gry na instrumentach są również  zawarte w programie „NASZE PRZEDSZKOLE - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (obszar aktywności artystycznej –W świecie sztuki. Muzyka .

Zakres: Gra na instrumentach perkusyjnych

Dzieci młodsze (3-, 4-letnie)

- zorganizowanie kącika muzycznego

Dzieci starsze (5-, 6-letnie)

− wykorzystywanie naturalnych efektów  perkusyjnych (klaskania, tupania, stukania...) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek

-  poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobu gry na nich

− wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przed-miotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)

− wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych

− instrumentacja wierszy, opowiadań

− tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. gniecenia papieru znakiem zygzaka)

− wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów

         Dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju

    - wykonywanie prostych melodii na dzwonkach

Zakres: Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Dzieci młodsze (3-, 4-letnie)

- słuchanie utworów wokalnych  lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej

− uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków, np. z filharmonii

Dzieci starsze (5-, 6-letnie)

− rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach

− rozpoznawanie piosenek na podstawie wystukanego rytmu, zanuconej, zagranej melodii

− dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków

− słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki  filmowej, poważnej, o różnym tempie, dynamice i nastroju

− uczestniczenie w koncertach muzycznych w wykonaniu muzyków, np. z filharmonii

− rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)

           Dzieci o szczególnie wysokim poziomie rozwoju

- rozpoznawanie formy (AB, ABA, ABC) słyszanych piosenek i tańców

Powyższe cele i treści realizowane będą w oparciu o różnorodne formy i metody pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym zgodnie z opracowanym planem Koła.

 

CELE PROGRAMU

Cele główne:

 • stworzenie sytuacji dydaktyczno - wychowawczej sprzyjającej rozwojowi dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i uzdolnień,
 • kształtowanie u dzieci słuchu muzycznego i wrażliwości muzycznej
 • rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego,
 •  rozwijanie poczucia rytmu,
 •  rozwijanie poczucia metrum (akcentu muzycznego)
 • ćwiczenie pamięci muzycznej,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Cele szczegółowe

 • nazywanie instrumentów perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia,
 • zapoznanie z techniką gry na instrumentach perkusyjnych
 •  zapoznanie z nowym instrumentem melodycznym - dzwonkami,
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego do utworów instrumentalnych
 • tworzenie improwizacji ruchowej do poznanych piosenek z wykorzystaniem    instrumentów perkusyjnych,
 • wdrażanie do wspólnego muzykowania,
 • dowartościowywanie uczniów poprzez aktywny udział w zabawie,
 • wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Koło instrumentalne prowadzone będzie w oparciu o ten program w  Przedszkolu Gminnym w Sianowie z  dziećmi 3-5 letnimi  na bezpłatnych zajęciach dodatkowych dla dzieci chętnych zgłoszonych przez rodziców.

Zajęcia odbywać się będą 1 raz w  tygodniu   po pół godziny
w czasie pobytu dzieci w przedszkolu

 Prowadzenie – Grażyna Tworska, Anna Thiel

Czas realizacji programu:  październik  2014r – czerwiec 2019

Ewentualny czas realizacji programu może ulec zmianie.