Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

PROGRAM TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY

PROGRAM TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY  

DLA DZIECI W  WIEKU PRZEDSZKOLNYM

„PRZEDSZKOLACZEK  WĘDROPWNICZEK”

Program został opracowany przez

         mgr Małgorzatę Pietruk

mgr Magdalenę Golubską

1.1. Idea wiodąca Programu turystyczno - krajoznawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaczek Wędrowniczek”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

„ Nie bądźcie niemądrzy – odpowiedzieli starzy mędrcy, uśmiechając się najdobrotliwszym z uśmiechów.  

– Nie uczymy łapania ryb po to, żeby łapać ryby; chodzi o rozwijanie ogólnej zręczności, której się nigdy nie da rozwinąć poprzez  samo ćwiczenie.

Nie uczymy ogłuszania koni, żeby ogłuszać konie;  chodzi o rozwinięcie ogólnej siły ucznia, której nigdy nie zyska poprzez coś tak prozaicznego  i wyspecjalizowanego jak zakładanie pułapek na antylopy.

Nie uczymy odstraszania tygrysów, żeby odstraszać tygrysy – mamy na celu danie uczniowi tej szlachetnej odwagi, która dotyczy wszystkich dziedzin życia i która nigdy nie rozwinie się przy tak pospolitym zajęciu jak zabijanie niedźwiedzi…

Kwintesencją edukacji bowiem jest jej ponadczasowość. To coś trwa mimo zmieniających się warunków niczym solidna szkoła stojąca mocno pośród rwącego potoku.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

H. Benjamin

Idea napisania programu rozwijającego zainteresowania turystyczno - krajoznawcze dzieci zrodziła się na bazie własnych doświadczeń oraz zamiłowania do podróży i górskich wspinaczek.

Wędrownicza dewiza brzmi: wyjdź w świat, pomyśl, pomóż czyli działaj. Być wędrownikiem to niemała sztuka, dostępna tylko dla tych, którzy posiadają odwagę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca  za­mieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę. Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fi­zyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to taje­mnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupie­nie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie. Wędrownik jest zawsze gotów nieść pomoc. Wędrownik bardziej niż jakikolwiek inny człowiek jest przyjacielem całego świa­ta. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno. Dzięki  wędrówką człowiek poznaje siebie oraz swoje możliwości. Uczy się wytrwałości w osiąganiu wyznaczonych celów, zręczności, siły pomocy drugiemu człowiekowi, szlachetnej odwagi, które są najcenniejszymi wartościami w życiu człowieka. Jest to bardzo istotny fakt we współczesnym świecie, w którym człowiek przestał zabiegać o dobra duchowe, skłaniając się do dóbr materialnych.

Rozbudzenie zainteresowań podróżniczych dzieci przedszkolnych ma na celu uaktywnić je, spowodować aby od najmłodszych lat rozpoczęły poszukiwanie własnej ścieżki życiowej.

            Podjęte działania zmierzają do stworzenia z małych wędrowników, dorosłych pasjonatów i znawców otaczającego świata.

 

1.2. Opis sposobów realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. dla Przedszkoli, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)       wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)       budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)       rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)       budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)       wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)       kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

1)      obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2)      przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać  w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3)      w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę szkole podstawowej:

  3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem   

        mniej sprawnym ruchowo;;

4)      uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w oddziale przedszkolnym w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

1)      wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić;

2)      orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

3)      zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

        

12.  Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę szkole podstawowej:

1)      wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;;

15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

1)   wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

2)   zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się  w  rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3)  wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

 

1.3. Cele Programu turystyczno - krajoznawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaczek Wędrowniczek”.

Program turystyczno - krajoznawczy jest programem o celach rozwojowych, poprzez które dziecko traktowane jest jako jednostka unikalna, która charakteryzuje się niepowtarzalnym bagażem doświadczeń i wiedzy oraz indywidualizmem.

Cele ogólne:              

 • wspieranie rozwoju dziecka,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia,
 • zachęcanie najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych,
 • poznawanie ojczystego kraju oraz najbliższej okolicy,
 • poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji regionalnych,
 • rozwijanie sprawności  fizycznej i kondycji zdrowotnej,
 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
 • integracja społeczności przedszkolnej.

Cele szczegółowe:

Dziecko :

 • wzbogaca swoją wiedzę,
 • jest wytrwałe, cierpliwe, odważne,
 • uczy się samodzielności,
 • uczestniczy w rajdach, wycieczkach,
 • posiada książeczkę wycieczek i rajdów,
 • zdobywa odznakę „Siedmiomilowe Buty”,
 • jest sprawne fizycznie,
 • zna najbliższą okolicę,
 • szanuje przyrodę
 • podziwia piękno natury,
 • integruje się ze społecznością przedszkolną,
 • aktywnie spędza wolny czas,
 • wie, że należy jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu,
 • spędza czas ze swoimi rodzicami.

1.4. Warunki realizacji Programu turystyczno - krajoznawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaczek Wędrowniczek”.

Przestawiony program turystyczno - krajoznawczy realizowany będzie przez cały rok przedszkolny, z dziećmi pięcioletnimi.

Istotnymi elementami realizacji programu turystyczno – krajoznawczego  są:

 • rajdy piesze po najbliższej okolicy,
 • wycieczki turystyczne po Pomorzu,
 • posiadanie książeczki wycieczek i rajdów,
 • zdobywanie punktów do otrzymania odznaki „Siedmiomilowe Buty”,
 • prowadzenie kroniki „Przedszkolaczek Wędrowniczek”,
 • zaangażowanie rodziców w rozwijaniu zainteresowań dzieci.

 

1.5. Treści Programu turystyczno - krajoznawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaczek Wędrowniczek”.

Forma turystyczna

Tematyka

Termin

Miejsce

 

Rajd

 

 

„W krainie daglezji zielonej”.

Poznanie roślinności Arboretum Karnieszewice. Wykonywanie zadań turystyczno – ekologicznych. Zdobywanie pierwszych punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Inauguracja działalności Koła Ekologicznego „Ekoludek”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Wrzesień

 

Arboretum Karnieszewice

 

Rajd

 

W poszukiwaniu Kajetana Borowika” .

Spacer po lesie. Rozpoznawanie                   i nazywanie grzybów. Przestrzeganie zasady zbierania tylko grzybów znanych. Integracyjne ognisko oraz zabawy. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Wrzesień

 

Przytok

 

Rajd

 

„Magiczny las”.

Wędrówka do Kłosu. Wykonywanie zadań rajdowych po drodze. Podziwianie kolorystyki jesiennej. Nazywanie roślin               i zwierząt. Sadzenie drzewa z okazji „święta Drzewa”  w ramach akcji „Posadź dalej”. Integracyjne ognisko oraz zabawy. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Październik

 

Kłos

 

Wycieczka

 

„Żyj z przyrodą w zgodzie”.

Wycieczka do Centrum Edukacji ekologicznej w Karnieszewicach. Wzbogacanie wiedzy. Nabywanie umiejętności praktycznych.

 

 

Październik

 

Karnieszewice

 

Wycieczka

 

„Stoi na stacji lokomotywa”.

Przejażdżka pociągiem. Zwiedzanie dworca. Poznanie pracy kolejarza. Nabywanie nowych doświadczeń. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Listopad

 

Koszalin

 

Wycieczka

 

„W poszukiwaniu św. Mikołaja”.

Wyjazd  integracyjny do Łaz. Spacer po lesie i plaży. Zabawy z Mikołajem. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Grudzień

 

Łazy

 

Wycieczka

 

„Uroki zimy”.

Wycieczka na Górę Chełmską, podziwianie zimowego krajobrazu, zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określona porą roku, uwrażliwianie na piękno przyrody, zabawy na śniegu.

 

Styczeń

 

Góra Chełmska

 

Wycieczka

 

„Ze sztuką za pan brat”.

Wycieczka do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, zapoznanie z pracą aktora od kulis, uwrażliwianie na piękno kultury żywego słowa.

 

 

Styczeń

 

Koszalin

 

Rajd

 

„My się zimy nie boimy”.

Marsz ścieżka edukacyjną na Górze Chełmskiej. Nazywanie drzew iglastych. Konkurs budowli ze śniegu. Integracyjne ognisko oraz zabawy. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Luty

 

Góra Chełmska

 

Wycieczka

 

„Zwierzęta zimą”.

Wycieczka do lasu, poznanie cech charakterystycznych zimy, rozumienie potrzeby opiekowania się                                   i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą, poznanie wyglądu i nazw ptaków i zwierząt.

 

 

Luty

 

Kłos

 

Wycieczka

 

 

„Do serca przytul psa, weź na kolana kota”.

Wycieczka do Schroniska dla zwierząt              w Koszalinie z okazji Światowego Dnia Kota, gromadzenie karmy, uwrażliwianie na los bezdomnych zwierząt.

 

 

Luty

 

Koszalin

 

Rajd

 

„Wiosna, ach to Ty”.

Rajd pieszy po lesie w okolicach Sianowa. Rozpoznawanie oznak wiosny. Integracyjne ognisko oraz zabawy. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

Marzec

 

Sianów

 

Wycieczka

 

„Woda źródłem życia”.

Wycieczka do Muzeum Wody  z okazji Międzynarodowego Dnia Wody, poznanie znaczenia wody  w życiu człowieka.

 

 

 

Marzec

 

Koszalin

 

Wycieczka

 

„Malarstwo to wielka sztuka”.

Wycieczka do muzeum w Koszalinie, rozwijanie zainteresowań malarstwem, poznanie różnych gatunków sztuki malarskiej.

 

 

 

Kwiecień

 

Koszalin

 

 

Wycieczka

 

„W krainie dinozaurów”.

Rodzinny wyjazd do parku rozrywki                            w Łebie. Zapoznanie z nazwami                         i wyglądem prehistorycznych zwierząt. Integracja społeczności przedszkolnej.

 

 

 

Kwiecień

 

Łeba

 

Spływ kajakowy

 

„Ach jak przyjemnie kołysać się wśród fal”.

Integracyjny spływ kajakowy. Zapoznanie z roślinnością rzeczną i przybrzeżną. Obserwacja zwierząt. Wzbogacanie doświadczeń. Integracja społeczności przedszkolnej. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”.

 

 

 

Maj

 

Rzeka Uniesta

 

Wycieczka

 

„Piękny świat zamknięty w dłoni”.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego                 w Dobrzycy, poznanie egzotycznych gatunków roślin, kształcenie poczucia estetycznego. Integracja społeczności przedszkolnej. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”.

 

 

 

Czerwiec

 

Dobrzyca

 

Rajd

 

„Leśne przedszkole”.

Rajd do szkółki leśnej w Kłosie. Zapoznanie ze sposobem wytwarzania nowych drzew, kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”.

 

 

Czerwiec

 

Kłos

 

Wycieczka

 

„Wśród dzikich zwierząt”

Wyjazd do Zoo w Gdańsku. Zapoznanie z egzotycznymi zwierzętami, warunkami w jakich żyją. Wzbogacanie wiedzy. Integracja społeczności przedszkolnej. Zdobywanie punktów do odznaki „Siedmiomilowe Buty”.

 

 

Czerwiec

 

Gdańsk

1.6. Metody, formy, środki w realizacji Programu turystyczno - krajoznawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przedszkolaczek Wędrowniczek”.

Metody:

 • wielozmysłowe poznawanie świata poprzez doświadczenia zdobyte drogą obserwacji, przeżywania i działania,
 • czynne, oparte na organizowaniu aktywnego udziału dziecka, na zasadzie partnerstwa.

Formy:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • miejsca naturalne.