Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Czwartek 23. Listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

Przedszkole gminne w Sianowie

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIANOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA:   KATARZYNA KRAWIECKA- KOŁACZEK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: EWELINA KRZACZYŃSKA

SKARBNIK: KATARZYNA JANCZYSZYN

SEKRETARZ:  MAŁGORZATA SZERSZENIEWICZ

KOMISJA REWIZYJNA:  AGNIESZKA FILIPIAK i EWA RYBARCZYK

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIANOWIE

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Sianowie przy ul. Słowackiego
 2. Działa zgodnie z  art. 53,54 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.  2004 r. Nr 273, poz. 2703); nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 542)
 3. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy
  i doradczy przedszkola.
 4. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

5. Rada rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi:

 

Rada Rodziców przy Przedszkolu Gminnym w Sianowie.

 

I. SKŁAD, STRUKTURA RADY, TRYB WYBORU RADY RODZICÓW

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu – na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
 2. Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku trzyosobowej Rady Oddziału) i kolejne osoby uzyskują tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 8. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 9. Pierwsze posiedzenie Rady rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
 10. Rada Rodziców wybiera ze swego grona Przewodniczącego (i jego zastępcę), Sekretarza i Skarbnika.
 11. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie .
 12. Działalność Rady kontroluje Komisja Rewizyjna w liczbie 2 członków, powołana na plenarnym posiedzeniu Rady Oddziałów.
 13. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym.

      O sposobie głosowania decyduje Rada w głosowaniu jawnym.

14.Zebrania Rady Rodziców Przedszkola są protokołowane i podlegają 

      ogólnym przepisom o dokumentacjach.

 

II. CELE I ZADANIA

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę
   i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 5. Uchwalenie regulaminu rady.
 6. Uchwalenie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny.
 7. Zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola.
 8. Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych
  z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

Rada ponadto może :

 1. Występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący.
 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem
  i terminarzem spotkań.

 

III. ORGANIZACJA PRACY

 1. Posiedzenie Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7-dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia
  i porządku obrad.
 2. Posiedzenia rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 3. W posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

 

IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1. Kierowania całokształtem prac Rady Rodziców.

2 Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
    z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.

3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Oddziałów, włączanie ich do realizacji

     planu pracy.

4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

6.Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności  

   przedszkola.

 

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

1.Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym

   gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

2.Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości 

    oraz zatwierdzanie ich do wypłaty

 

 Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1.Dokonywanie okresowych  kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie 

   Rady Rodziców (nie mniej niż jeden raz w roku).

2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 V.ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym 

    rodziców.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

4. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych 

    rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5. Rodzice wpłacają miesięcznie ustaloną składkę.

6. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy grup stanowiące druk ścisłego zarachowania.

7.Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.

8. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy

   dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek,

   imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, mitingów, warsztatów szkoleniowych

   dla rodziców i pedagogów.

9. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady 

   zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

3. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady 

     Rodziców w roku poprzednim.

4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu 

    nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością 

    Rady Rodziców.

5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko   

   za zgodą 75 % członków Rady.

6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta

   większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

8. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna

   uczestniczyć co najmniej połowa członków.

9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora 

   przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

11. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.