Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Czwartek 23. Listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

Przedszkole gminne w Sianowie

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ŻŁOBKA GMINNEGO "SKRZAT" W SIANOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA: SYLWIA PIASECKA

WICEPRZEWODNICZĄCA: DOROTA WYSOCKA

SEKRETARZ: MAGDALENA GAŁĄZKA

SKARBNIK: JOANNA KACZANOWICZ

KOMISJA REWIZYJNA: GABRIELA PIĄTKOWSKA i ALEKSANDRA RUTKOWSKA


........................................................................................................................................................................................................

REGULAMIN RADY RODZICÓW ŻŁOBKA GMINNEGO „SKRZAT” W SIANOWIE

 

§ 1.

 

Postanowienia wstępne

 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym i stanowi reprezentację rodziców/prawnych opiekunów Wychowanków Żłobka.
 2. Rada Rodziców to społeczny organ opiniodawczy i doradczy Żłobka.
 3. Rada rodziców współdziała z dyrektorem, rodzicami, opiekunami w celu
 4. ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i żłobek.
 5. Rada rodziców posługuje się pieczątką.

 

§ 2.

Skład, struktura, tryb powoływania członków.

1. W żłobku działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków żłobka.

2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 3 członków wybranych przez ogólne zebranie Rodziców na I spotkaniu Rodziców w danym roku szkolnym.

3. W wyborach, o których mowa w pkt. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

a)            indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem

         w pracach rady,

b)           propozycji członków rady rodziców, rodziców bądź dyrektora.

5. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić

w drodze:

a)            złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji rady rodziców,

b)           odwołania na wniosek rodziców członków rady, po uprzednim    

         przegłosowaniu zwykłą większością głosów na Ogólnym Zebraniu Rodziców.

c)            Rezygnacji rodzica/prawnego opiekuna z usług żłobka

6. Kadencja rady trwa 1 rok.

7. Decyzja o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% Członków Rady.

8. Działalnością rady kieruje Przewodniczący Rady.

9. Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada wybiera Przewodniczącego, Skarbnika oraz Sekretarza.

10. Przewodniczący Rady Rodziców jest uprawniony do reprezentowania Rady na  

      zewnątrz i spowodowania wykonania Uchwał Rady.

11.Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2 – 3 członków wybieraną na I lub II spotkaniu Rodziców w danym roku szkolnym.

12.Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 3.

Cele, zadania i kompetencje rady

1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:

   a) współudział w realizacji zadań ogólnych żłobka, a w tym:

    · opiniowanie ramowego rozkładu dnia w placówce,

    - popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,

    · pomoc dyrektorowi w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości   

      pracy,

   · organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz żłobka,

    · uczestniczenie w planowaniu wydatków żłobka oraz podejmowanie prac       

      służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,

     · wzbogacenie wyposażenia żłobka,

     · współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,

    · organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

    · pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do żłobka,

    · udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej dzieci,

    · wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów żłobka zgodnie z tradycją środowiska
  i regionu,

    · rozwijanie z pomocą opiekunów poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

    · udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu
  i porządku w placówce.

b) uchwalenie Regulaminu Rady,

c) uchwalenie wydatków budżetu rady na dany rok szkolny,

d) opiniowanie w razie potrzeby żywienia dzieci w żłobku,

e) współpraca z innymi organami żłobka w rozwiązywaniu spraw związanych z   

    bieżącym funkcjonowaniem żłobka.

f) opiniowanie w drodze uchwał spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem żłobka.

2. Rada ponadto ma prawo:

a) występować w imieniu Rodziców/ Prawnych opiekunów do organu sprawującego nadzór nad żłobkiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności żłobka, jego

    dyrektora lub opiekuna. Wnioski kierowane przez radę mają dla organu charakter wiążący.

b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować

     z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego placówkę w szczególności
w sprawach zajęć dodatkowych,

c)   w celu wspierania działalności żłobka gromadzić fundusze z dobrowolnych   

    składek oraz innych źródeł.

 

§4.

Organizacja pracy

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem
i terminarzem spotkań.

2. Posiedzenia rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady poprzez ogłoszenie

    terminu spotkania. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego

    rady na tablicy ogłoszeń  Żłobka.

3. Posiedzenia rady mogą być zwoływane z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek Ogólnego Zebrania Rodziców przegłosowanego zwykłą większością głosów.

4. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor Żłobka.

5. Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

6. Posiedzenia Rady Rodziców będą odbywać się zgodnie z zapotrzebowaniem, jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

 

§5.

Tryb podejmowania uchwał.

1. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

2. Uchwała rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści

    zapadają większością 2/3 głosów oddanych.

3. Uchwały rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady.

4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może

    być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu rady.

 1. Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z dobrem dziecka,  statutem żłobka lub obowiązującymi przepisami dyrektor żłobka może zawiesić jej wykonanie i w terminie 2 tygodni od daty jej zawieszenia uzgodnić z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 

§6.

Sposób dokonywania posiedzeń

1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację żłobka przechowywaną w sekretariacie żłobka.

2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzony w ciągu 7 dni. Protokół

    z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant.

3. Członkowie rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Może się to odbyć drogą mailową. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

 

§7.

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

1. Kierowanie całokształtem prac rady rodziców.

2. Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy żłobka.

3. Współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy.

4. Zwoływanie i prowadzenie rady rodziców.

5. Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.

6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących

    działalności żłobka.

7.Reprezentowanie Rady Rodziców w oficjalnych zebraniach poza żłobkiem.

 

§8.

Zadania Skarbnika Rady Rodziców:

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców.

2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

3. Podawanie 1 raz na kwartał do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji

    finansowych rady.

§9.

Zadania Sekretarza Rady Rodziców:

1. Sporządzanie protokołów z posiedzeń rady.

2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

 

§ 10.

Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

1. Dokonywanie raz na rok kontroli dokumentów finansowych, stanu środków na koncie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogół rodziców.

2. Kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie

   zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 

§ 11.

Zasady działalności finansowej rady rodziców

1. Fundusze rady rodziców mogą pochodzić z:

a) dobrowolnych składek rodziców,

b) dochodów osiągniętych z działalności rady lub jednostek działających na jej rzecz,

c) dotacji, darowizn, prowizji,

2. Pozyskane środki finansowe muszą być gromadzone na koncie bankowym.

3. Decyzję o formie gromadzenia i przechowywania funduszy podejmuje rada

    rodziców.

4. Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, prowadzenia czeków oraz    wpłacania i wypłacania gotówki są:

 1. przewodniczący,
 2. skarbnik,
 3. dyrektor żłobka
 4. osoba posiadająca pisemne upoważnienie od Przewodniczącego Rady Rodziców.

5. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik – osoba upoważniona przez ogół rodziców.

6. Wpłaty na fundusz rady księgowane są na koncie bankowym, dokumentowane na listach zbiorczych poszczególnych grup i ewidencjonowane w księdze wpływów i wydatków rady na dany rok szkolny z zastrzeżeniem pkt. 5.

7. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od uchwalonej na dany rok szkolny.

8. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.

9.Wydatki z funduszu rady dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisywanych przez Przewodniczącego rady i Skarbnika rady.

10.O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem żłobka na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

11.Wszelkie dochody i wydatki z funduszu rady rodziców winne być

     ewidencjonowane, a dokumentacje przechowywane w sekretariacie żłobka.

12.Środki, o których mowa w pkt. 1 przeznaczone są w szczególności na:

 1. organizowanie imprez kulturalno – oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 2. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
 3. finansowanie materiałów  dydaktycznych dla dzieci,
 4. organizowanie warsztatów szkoleniowych dla rodziców,
 5. innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

14.Rada upoważnia dyrektora żłobka do dysponowania funduszami rady zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.

 

§ 12.

VII. Postanowienia końcowe

1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z opiekunami i dyrektorem.

2. Działalność rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem.

3. Kadencja rady trwa 1 rok, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru

    i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do

   dwóch tygodni od początku danego roku szkolnego.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.