Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA GMINNEGO „ SKRZAT” W SIANOWIE

PODSTAWA PRAWNA:

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie :

 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 15, poz.148 ze zm.),
 • Statutu Żłobka Gminnego „ Skrzat” w Sianowie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Siedzibą Żłobka Gminnego „ Skrzat” w Sianowie jest Miasto Sianów.
 2. Żłobek jest placówką publiczną.
 3. Żłobek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Sianów i rodziców ( prawnych opiekunów) w formie opłat za pobyt dziecka w placówce.
 4. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie przy pomocy Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie.
 5. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 6. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
 7. organizację pracy Żłobka,
 8. ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku,
 9. obsadę osobową Żłobka,
 10. zasady funkcjonowania Żłobka,
  1. zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.
  2. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
  3. prawa i obowiązki rodziców,
  4. prawa dzieci.

§ 2

Organizacja pracy Żłobka

 1. Żłobek dysponuje  50 miejscami.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa złożona z dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku, z uwzględnieniem jej potrzeb oraz metod stosowanych w pracy z dziećmi.
 3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od 20 tygodnia życia do  3 lat.
 4. Opieka w żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,             w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia .
 5. W dniu przyjęcia dziecka do Żłobka po raz pierwszy i po każdej przebytej chorobie, rodzice przedkładają w Żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
 6. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:00 do 17:00.

 § 3

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Żłobka.
 2. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy, podejmuje dyrektor Żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach zamknięcia i przewidywanym terminie zamknięcia, dyrektor Żłobka powiadamia organ prowadzący .
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają w okresach „między świątecznych” lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy.
 4. Żłobek może być nieczynny w dniach poprzedzających święta w przypadku zgłoszenia przez rodziców mniej niż 10 dzieci. W określonym przypadku pracownicy Żłobka wykorzystują urlop wypoczynkowy.
 5. Informacja o dyżurach zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej dla rodziców.

 

§ 4

 1. Obecność  dziecka w żłobku rejestrowana jest codziennie  w dzienniku zajęć przez opiekunki dziecięce pracujące w poszczególnych grupach.
 2. W ostatnim dniu miesiąca opiekunki podliczają frekwencje pobytu dzieci w żłobku
  i przekazują je pracownikowi administracji.

3. Kwota podlegająca do odliczenia obejmuje jedynie stawkę żywieniową.

4. Rejestry w dziennikach zajęć stanowią  podstawę do opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz odliczenia za dni nieobecne.

 

§ 5

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy Żłobka określa Ramowy Rozkład dnia ustalony przez dyrektora, informuje w szczególności o:
 2. godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
 3. godzinach posiłków w Żłobku,
 4. zajęciach i zabawach w Żłobku, w tym spacerach i zabawach na zewnątrz Żłobka,
  1. godzinach snu i odpoczynku.
  2. Ramowy Rozkład Dnia zamieszczony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców w siedzibie Żłobka.
  3. Łączenie grup w Żłobku następuje czasie:
  4. dyżuru rannego w godzinach : 6.00 – 7.30,
  5. dyżuru popołudniowego w godzinach: 15.30 – 17.00,
   1. dyżur pełni dwóch opiekunów, którzy przyjmują oraz oddają dzieci rodzicom lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka.
  6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.
  7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 6

Zasady funkcjonowania Żłobka

Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. wyżywienie,
 3. higienę snu i wypoczynku,
 4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie       i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
 5. prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
 7. działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
 8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 10. opiekę i pomoc pedagogiczną.

 

§ 7

 1. W Żłobku funkcjonują 2 grupy dziecięce.
 2. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, dla celów organizacyjnych.
 3. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.

 

§ 8

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe.
 2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, dziecko odsyła się wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka ze Żłobka.
 4. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.

 

§ 9

 1. Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować dyrektora Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę możliwości do godz. 08:00.

 § 10

 1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu przez cały okres pobytu, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
  1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
  2. organizowanie zajęć edukacyjnych i wychowawczych zgodnie zrealizowanym planem miesięcznym przez opiekunów,
  3. dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci,
  4. kontrolowanie miejsc przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
  5.  dzielenie się informacjami  dotyczących wychowanków,
  6. zapewnianie stałej opieki dzieciom przebywającym w Żłobku,
  7. udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna,

 § 11

 1. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka przez rodziców (opiekunów) lub inne osoby upoważnione. (pełnoletnie). Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Od momentu odebrania dziecka spod opieki opiekunki, za jego bezpieczeństwo odpowiada rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona do odbioru dziecka.
 3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się                   w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), dyrektora lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

 

§ 12

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usług żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz opłatę za wyżywienie.
 2. Wysokość opłat reguluje uchwała Rady Miejskiej w Sianowie.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyn, rodzicom przysługuje zwrot odpłaty za każdy dzień nieobecności dziecka.
 4. Opłata za pobyt dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, nie zależnie od przyczyny, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie
 6. Opłaty dokonywane są z góry do 15 – tego każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 7. W przypadku zalegania z opłatami za pobyt dziecka w żłobku przez jeden miesiąc, dyrektor może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.

 § 13

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami
   Wzór umowy  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyn.

 

§ 14

Obowiązki pracowników żłobka

 1. W żłobku zatrudnia się: dyrektora, pielęgniarkę, opiekunki dziecięce, robotnika do prac lekkich, pracowników administracji (samodzielnego referenta, intendenta) oraz konserwatora.
 2. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku można korzystać
  z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w Żłobku zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.
 3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Pracownicy Żłobka mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 

§ 15

Dyrektor Żłobka

 1. Dyrektor kieruje i zarządza działalnością w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności żłobka.
 3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników żłobka.
 4. Dyrektor koordynuje i nadzoruje prace podległych pracowników, a w szczególności:
 5. sprawuje nadzór merytoryczny,
 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie,
 7. organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę żłobka,
 8. określa szczegółowe zakresy obowiązków pracowników,
 9. decyduje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników,
 10. podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy podopiecznych żłobka.

 

§ 16

Pielęgniarka żłobka:

 1. Planowanie i realizacja edukacji zdrowotnej dzieci, pracowników, rodziców żłobka
  i przedszkola.
 2. Sprawowanie opieki nad wychowankami z problemami zdrowotnymi.
 3. Monitorowanie szczepień ochronnych.
 4. Udzielanie pomocy i opieki w nagłych zachorowaniach.
 5. Sprawowanie kontroli nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w środowisku żłobkowym i przedszkolnym.
 6. Sprawdzanie czystości dzieci żłobkowych i przedszkolnych raz  w tygodniu.
 7. Prowadzenie rejestru wypadków dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Realizowanie treści z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, opracowanie rocznego planu profilaktycznego.
 9. Nadzorowanie pionu żywienia i układanie jadłospisów.
  1. Wspieranie w pracy opiekuńczo – wychowawczej opiekunek dziecięcych w żłobku.
  2. Sprawowanie opieki medycznej podczas wycieczek żłobkowo – przedszkolnych.

 

§ 17

Opiekunki Dziecięce:

 1. Przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci.
 2. Wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego.
 4. Prowadzenie dokumentacji żłobkowej.
 5. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci.
 6. Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie do aktywności.
 7. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
  i  zainteresowania  poprzez obserwację  i kontakt indywidualny.
 8. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
 9. Współpraca ze specjalistami żłobka mająca na celu wspólną troskę                         prawidłowy rozwój dzieci.
  1. Natychmiastowe zawiadamianie pielęgniarki Żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.
  2. Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego    powietrza.
  3. Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowanej opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci.

 

§ 18

 1. Funkcje pomocnicze w sprawowaniu opieki i wychowaniu oraz prace porządkowe wykonuje w każdej grupie robotnik do prac lekkich.
 1. Do podstawowych obowiązków należy pomoc przy wszystkich czynnościach jakie wykonują opiekunki dziecięce oraz dbanie o czystość w pomieszczeniach Żłobka.

 

§ 19

Intendent

 1. Zaopatrzenie gospodarki materiałowej i transportu.
 2. Naprawa i konserwacja  sprzętu i urządzeń.
 3. Nadzoru nad prowadzonym żywieniem dzieci.
 4. Rozliczanie wpłat komitetu rodzicielskiego.
 5. Rozliczanie pobranych zaliczek.
 6. Dokonywanie wszystkich wpłat niezwłocznie do kasy żłobka.
 7. Potwierdzanie imienną pieczątką i podpisem wszystkich sporządzonym przez siebie dokumentów.
 8. Sprawdzanie przyjętych dokumentów.
 9. Opisywanie dokumentów zgodnie z przepisami.

 

§ 20

Kucharka

 1. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
 2. Terminowe i higieniczne przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem oraz przestrzeganie ilości i jakości wydawanych posiłków.
 3. Właściwe porcjowanie i wydawanie posiłków.
 4. Przygotowywanie posiłków na zimę.
 5. Utrzymywanie w czystości naczyń, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń kuchennych oraz dbanie o stan sanitarny pomieszczeń.
 6. Przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz higienie osobistej.
 7. Przestrzeganie instrukcji HACCP.

§ 21

Konserwator

 1. Otwieranie i zamykanie budynku ( kodowanie), furtek, bramy.
 2. Kontrola budynku, z uwzględnieniem sprawdzania zamknięcia otworów okiennych
  i drzwiowych,
 3. Codzienne sprzątanie placużłobka oraz terenu na zewnątrz ogrodzenia (zamiatanie, grabienie liści, odśnieżanie, podlewanie, posypywanie piaskiem, koszenie trawy, usuwanie chwastów, przycinanie drzew i krzewów, eliminowanie wszelkich zagrożeń występujących na placu zabaw, zgłaszanie do dyrektora wszelkich poważnych  usterek, które wymagają specjalistycznej naprawy).
 4. Wykonywanie napraw urządzeń, sprzętu, zabawek, mebli, itp..
 5. Systematyczne dokonywanie przeglądów pomieszczeń i urządzeń, zgłaszanie usterek, 
  w miarę możliwości ich naprawa lokalizowanie usterek występujących w żłobku poprzez częste dokonywanie     przeglądów pomieszczeń żłobkowych.
 6. Utrzymywanie w czystości koszy do śmieci na placu zabaw oraz śmietnika, po zapełnieniu śmietnika zgłaszanie do wywiezienia.
 7. Utrzymywanie w czystości i porządku terenu żłobka.
 8. Ochrona mienia żłobka przed kradzieżą i pożarem, oraz alarmowanie w razie niebezpieczeństwa.
 9. Utrzymywanie w okresie grzewczym odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach
  i ciepłej   wody .
 10. Utrzymywanie powierzonych narzędzi i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

 

§ 22

Samodzielnego referent d.s.  administracyjno - kadrowych

1)      Prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę.

2)      Przygotowanie i ewidencja dokumentów związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych i okolicznościowych pracowników Żłobka.

3)      Przygotowanie dokumentów w sprawach zaszeregowania, awansowania, nagradzania, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych i innych.

4)      Prowadzenie prawidłowej dokumentacji i ewidencji akt osobowych.

5)      Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników obsługi i administracji żłobka.

6)      Zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych do niezbędnego funkcjonowania placówki.

7)      Projektowanie budżetu na wydatki administracyjno – gospodarcze.

8)      Sporządzanie list odpłatności za żłobek.

9)      Prowadzenie ewidencji wpłat  za żłobek i ściąganie zaległości.

10)  Prowadzenie i ewidencja świadczeń socjalnych pracowników Żłobka.

11)  Ewidencja i segregacja akt żłobka wg instrukcji archiwalnej.

12)  Wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.

13)    Wnioskowanie w sprawach dotyczących gospodarki kasowej i organizacji pracy

i  zabezpieczenia kasy.

14)    Podpisywanie dokumentów: raportów kasowych, KP i KW jako kasjerka jednostki.

15)    Odmowa realizacji wpłat i wypłat na podstawie dokumentów niespełniających  

       wymaganych warunków formalno – prawnych, merytorycznych i rachunkowych.

Zadania nie objęte niniejszym regulaminem zawarte są w szczegółowych zakresach obowiązków pracowników.

 § 23

Prawa dziecka

 1. Dziecko ma prawo w szczególności do:
 2. równego traktowania,
 3. akceptacji takim jakie jest,
 4. opieki i ochrony,
 5. poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
 6. wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
 7. nietykalności fizycznej,
 8. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 9. poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 10. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 11. doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
 12. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 13. odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,
 14. odwiedzin rodziców w czasie pobytu w Żłobku.

 § 24

Prawa i obowiązki rodziców

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 2. przestrzeganie statutu Żłobka,
 3. przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
 4. przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych,
 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  1. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
  2. Rodzice maja obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
  3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki.
  4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosowania się do nich.

 

§ 25

Rodzice maja prawo do:

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka,
 4. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany dyrektor Żłobka.
 6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

 

§ 26

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej –dzieci,  rodziców i pracowników.
 2. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01 października 2014.