Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Gminnego w Sianowie

SPIS TREŚCI

 

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne……………………………………………………… str. 2

ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą Przedszkola Gminnego……………….…………. str. 3

ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna Przedszkola Gminnego………………...... str. 6

ROZDZIAŁ IV Zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy .............. str. 6

ROZDZIAŁ V Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach………. ……str. 8

ROZDZIAŁ VI Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji………………. str. 16

ROZDZIAŁ VII Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków………. str. 17

ROZDZIAŁ VIII Tryb wykonywania kontroli ……………………………… …….. str. 18

ROZDZIAŁ IX Przepisy końcowe …………………………… ………………….... .str. 19

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1. Regulamin Organizacyjny Przedszkola Gminnego , zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru , a także wykaz zadań
i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Gminnego w Sianowie.

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola gminnego w Sianowie.

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
     ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.1 );

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Gminnym
     w Sianowie.

5) pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników administracyjnych przedszkola;

6) przedszkolu – należy przez to rozumieć  Przedszkole Gminne w Sianowie.

 

§ 2

 

1. Przedszkole Gminne w Sianowie jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1) oświatowego;

2) powszechnie obowiązującego;

3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4) wewnatrzprzedszkolnego

2. Siedzibą  Przedszkola Gminnego jest budynek przy ul. Słowackiego 3 w Sianowie.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie .

 

§ 3

 

1. Podstawą prawną działania Przedszkola Gminnego w Sianowie  są:

1) Uchwała Nr XX/120/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 21 maja 2004 r.

2) Statut Przedszkola Gminnego w Sianowie.

 

§ 4

 

1. Akty wewnątrzprzedszkolne , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Gminnego , Dyrektora przedszkola, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

2. Aktami wewnatrzprzedszkolnymi są;

   1) uchwały Rady Pedagogicznej;

   2) zarządzenia Dyrektora przedszkola;

   3) decyzje administracyjne;

   4) obwieszczenia;

   5) komunikaty;

   6) pisma okólne.

3. Zarządzenia dyrektora przedszkola regulują zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagające trwałego    

    unormowania.

4. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.

5. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu przedszkola.

6. Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla    sprawnego funkcjonowania przedszkola.

7. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i rodziców dzieci informacje o bieżącej działalności przedszkola.

 

§ 5

 

1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi dyrektor przedszkola.

2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzprzedszkolnych prowadzi dyrektor przedszkola.

3. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych

    dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzprzedszkolnych ich dotyczących.

 

§ 6

 

1. Przedszkole  Gminne jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).

2. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy   Sianów

3. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy i miasta.

4. Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

5. Obsługę księgową prowadzi Zespół Administracyjny Obsługi Oświaty z siedzibą w Gimnazjum Gminnym w Sianowie ul. Chrobrego 4

6. Dyrektor przedszkola odpowiada za dyscyplinę budżetową.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Kierowanie pracą Przedszkola Gminnego

 

§ 7

 

Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

§ 8

 

1. Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2. Dyrektor przedszkola kieruje pracą przedszkola .

3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

    przedszkola.

 

 

§ 9

 

1. Zakresy zadań pracowników przedszkola określa niniejszy Regulamin Organizacyjny.

2. W czasie nieobecności dyrektora, zastępstwo przejmuje nauczyciel wyznaczony przez organ  

    prowadzący przedszkole.

 

§ 10

 

Dyrektor przedszkola współpracuje i współdziała z Rada Pedagogiczną, pracownikami przedszkola, Radą Rodziców, organem prowadzącym i nadzorującym Przedszkole  w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania.

 

§ 11

 

 

 1. Dyrektor przedszkola :

1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;

2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Zadania dyrektora przedszkola:

   1) kierowanie przedszkolem i reprezentowanie go na zewnątrz;

   2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych   

       przedszkola;

  3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju     

      psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

  4)  współpraca z Radą Rodziców;

  5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy

      i stosunków pracowniczych;

  6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych , metodycznych i dydaktycznych.

  7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień    

      na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

  8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy,

     planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych

      nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;

  10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego wymaganym prawem   

      terminie oraz wnioskami z jego realizacji;

  11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola, w tym   

      tygodniowego rozkładu zajęć;

  12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji
      i eksperymentów pedagogicznych;

  13) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami   

      prawa;

  14) opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola z zachowaniem dyscypliny   

        budżetowej;

  15) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

  16) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola, przenoszenia do innych     

        grup oraz skreślania z listy dzieci;

  17) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka

        i prawach dziecka;

  18) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

        językowej i religijnej;

  19) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;

  20) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie  opiekunów
         stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;

  21) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie   

        z odrębnymi przepisami;

  22) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:

     a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

     b) udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych,

     c) powierzanie funkcji wicedyrektora zgodnie z przepisami,

     d) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

     e) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

     f) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,

     g) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

     h) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami   

        prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów

     i) dysponowanie środkami ZFŚS,

     j) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;

     k) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;

     l) dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

     ł) decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników  

        zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;

     m) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych,

     n) określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

23) egzekwowanie przestrzegania przez dzieci i pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu    

      porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola;

24) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

26) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;

25) utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno- eksploatacyjnym

      i w należytej czystości;

26) opracowywanie planu urlopów pracowników;

27) prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego i terenów przyległych oraz infrastruktury   

       technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów;

28) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku przedszkola;

29) organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

30) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej oraz   

      prawidłowego wykorzystywania druków przedszkolnych;

31) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i pobytu dziecka w przedszkolu;

32) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie uprawnień    

     związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;

33) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;

34) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia   

       nauczycieli;

35 ) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji  

        praktyk studenckich;

36) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji;

37) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu;

38) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie przedszkolnego zestawu programów;

39) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna Przedszkola Gminnego

 

§ 12

 

 1. W przedszkolu wydziela się następujące stanowiska pracy:

    1) Dyrektor

    2)Samodzielny referent ds.. administracyjno – kadrowych

    3) Intendent

    4)Inspektor do spraw BHP i p/poż.

    5) Nauczyciel

    6) Pomoc nauczyciela

    7) Kucharka

    8) Pomoc kuchenna

    9) robotnik do prac lekkich

   10) Konserwator

2. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola Gminnego prowadzi Zespół Administracji Obsługi  

    Oświaty z siedzibą  przy ulicy B. Chrobrego

3. W Przedszkolu Gminnym tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.

4. Obowiązki nauczycieli określa § 15Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zakres działania na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 13

 

1. Do zadań specjalisty ds. bhp i p/poż. należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych

   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
    i higieny pracy;

2) informowanie dyrektora przedszkola, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie   

    z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części,
a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

5) udział w przekazywaniu do użytkowania:

   a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

   b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki   

       pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci;

6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
 i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących   bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na  poszczególnych stanowiskach pracy;

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków   

     wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby  

     zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących pracy,

      stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników

      badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;

13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują   

     czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych   

     środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

14) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny  

     pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów     

     czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna  

      opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań

      lekarskich pracowników;

17) współdziałanie z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na  celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

19) inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

20) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie
      z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

21) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego
     w obiekcie Przedszkola Gminnego ;

22) wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
      w kontrolowanych obiektach;

23) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu  gaśniczego;

24) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych  

       znajdujących się w obiekcie przedszkola

25) opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;

26) udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych
      w przedszkolu;

27) zgłaszanie dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej
      w  obiekcie przedszkola;

28) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;

29) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
      w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

30) współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

31) współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków   

      ewakuacji ( próbne alarmy);

32) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektu przedszkola oraz
     z działalnością własną;

33) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego   

      miejscowego zagrożenia;

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 14

 

1. Pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu Gminnym na umowę o pracę na stanowiskach administracji
są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 

3. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu Gminnym zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Zakres obowiązków jest umieszczony
w Regulaminie Organizacyjnym Przedszkola. Zapoznanie się z regulaminem jest jednoznaczne
z zapoznaniem się z zakresem obowiązków co jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 15

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje dyrektor.

2. Obowiązki nauczyciela Przedszkola Gminnego w Sianowie

1)      Nauczycielka prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o wytyczne MEN, aktualne założenia władz oświatowych, program wychowania w przedszkolu
i zamierzenia planu rocznego.

2)      Jest odpowiedzialna za jakość i wyniki swej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci.

3)      Współpracuje z innymi nauczycielami i dyrektorem placówki, któremu bezpośrednio podlega.

4)      Do szczegółowych obowiązków nauczycielki należy:

 • otoczenie indywidualną opieką każdego z wychowanków (tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez proponowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, organizowanie kącików tematycznych, prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi zdolnymi lub wymagającymi zajęć wspomagających);
 • dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczej;
 • dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
 • współpraca ze specjalistami (logopedą, psychologiem), w trudnych sytuacjach z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka lub form pomocy w działaniach wychowawczych, włączenia rodziców w działalność przedszkola poprzez czynny udział w realizacji zadania rocznego;
 • informowanie rodziców o postępach dzieci;
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału (dziennika zajęć,
  w którym odnotowuje działania dzieci, formy i metody pracy; plany miesięczne,
  w których precyzuje sposoby i formy realizacji tematów kompleksowych; dokumentacji diagnozowania dzieci, a także zestawień statystycznych i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola; );
 • prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi
 • aktywne i obowiązkowe uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, WDN,  ma prawo do zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących innowacji, eksperymentów pedagogicznych, organizacji pracy i działalności przedszkola;
 • podnoszenie poziomu swego przygotowania zawodowego, stosując zdobytą wiedzę
  w pracy codziennej oraz dzieląc się nią na radach szkoleniowych;
 • podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu,
   a także zapewniających sprawne ich ograniczenie lub likwidację;
 • przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
 • terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
 • informowanie nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki.
 • dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
 •  przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.
 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
 • organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 • aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy;

5)      Zakres odpowiedzialności – nauczyciel odpowiada za:

 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci
 • Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

3. Nauczyciel realizuje zadania, których mowa w ust. 2 poprzez:

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych,  

    bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny,

   poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
    w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie    

    dzieci do współpracy;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i logopedą;

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na   

    niepowodzenia;

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych,   

    właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za   

    ład i estetykę sali;

 9) okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi,  

     artystycznymi lub innymi;

12) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

13) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola , ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

14) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

15) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania  

     dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren

     przedszkola.

4. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie,   

   zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać  wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy   drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan  zagrożenia  powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4) nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają

     być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla  

    bezpieczeństwa;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia pracy;

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9) zgłaszać do dyrektora wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola
      w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

§ 16

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego referenta ds. administracyjno - kadrowych

     sprawuje dyrektor.

2. Obowiązki Samodzielnego referenta ds. administracyjno – kadrowych Przedszkola Gminnego
      w Sianowie

1)      Prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę.

2)      Przygotowanie i ewidencja dokumentów związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych i okolicznościowych pracowników przedszkola.

3)      Przygotowanie dokumentów w sprawach zaszeregowania, awansowania, nagradzania, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, stażowych i innych.

4)      Prowadzenie prawidłowej dokumentacji i ewidencji akt osobowych.

5)      Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników obsługi i administracji przedszkola.

6)      Prowadzenie dokumentacji w sprawach rent i emerytur pracowników przedszkola.

7)      Zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych do niezbędnego funkcjonowania placówki.

8)      Wystawianie i rejestrowanie delegacji dla nauczycieli i pracowników.

9)      Projektowanie budżetu na wydatki administracyjno – gospodarcze.

10)  Obsługa komputera i kserokopiarki.

11)  Sporządzanie list odpłatności za przedszkole.

12)  Prowadzenie ewidencji wpłat  za przedszkole i ściąganie zaległości.

13)  Pisanie komputerowe zlecanych pism.

14)  Prowadzenie i ewidencja świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

15)  Prowadzenie ewidencji zamówień i zleceń.

16)  Odpowiedzialność za prowadzenie prenumeraty prasy.

17)  Prowadzenie spraw związanych z drobnymi remontami w przedszkolu.

18)  Odpowiedzialność za miłą obsługę rodziców i dzieci.

19)  Prowadzenie ewidencji świadczeń lekarskich.

20)  Przekazywanie i odbieranie korespondencji z Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie i   ZAOO .

21)  Rozliczanie i ewidencja znaczków pocztowych, wysyłanie korespondencji.

22)  Prowadzenie ewidencji  i rozliczanie wpłat rodziców na komitet rodzicielski i  

            zajęcia dodatkowe.

23)  Ewidencja i segregacja akt przedszkola wg instrukcji archiwalnej.

24)  Wykonywanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.

25)  Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie akt osobowych i dokumentów.

26)  Odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie pieczątek.

27)  Odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie zawierania i rozwiązywania    

      umów o pracę z pracownikami przedszkola.

28)  Stwierdzanie zgodności podpisów z oryginałem.

29)  Potwierdzanie zgodności podpisów pracowników.

30)  Żądanie od pracowników przedszkola niezbędnych dokumentów i danych do sporządzenia akt   

      osobowych.

 

§ 17

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą intendenta sprawuje dyrektor.

2. Obowiązki Intendenta:

1) zaopatrywanie kuchni w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne ( środki czystości,

    do dezynfekcji, sprzęt kuchenny, sprzątający i in.);

2) planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku, pomieszczeń
  i terenu  w czystości;

3) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkami,

4) prowadzenie kartotek materiałowych;

5) uzgadnianie sald z księgowością w ZAOO – żywienie : na koniec każdego

6) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

7) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością wywieszanie ich na  

    tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola;

8) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do  

     dziennika żywieniowego;

9) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących  

     się z magazynie;

10) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie  

      ich przed zniszczeniem;

11) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;

12) sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

13) pobieranie stałej zaliczki na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z niej na bieżąco,  

       po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora. Całościowe rozliczenie stałej   

       zaliczki na koniec roku kalendarzowego.

14) utrzymywanie czystości w magazynach żywnościowych;

15) planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej oraz prowadzenie    

      ewidencji wydawanych środków;

16) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;

17) wykonywanie badań profilaktycznych;

18) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury artykułów spożywczych;

19) wykonywanie czynności wskazanych systemie HACCP;

20) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bhp
  i p/poż.;

21) pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;

22) udział w szkoleniach bhp i p/poż;

23) wykonywanie poleceń Dyrektora.

 

§ 18

 

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą pomocy nauczyciela sprawuje nauczycielka oddziału.

2. Obowiązki pomocy nauczyciela:

1) pomoc nauczycielce przy czynnościach opiekuńczych w oddziale dzieci najmłodszych;

2) pomaganie nauczycielce w sprawach związanych z higieną dzieci, dbałość o czystość i wygląd     

   zewnętrzny dzieci, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;

3) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

4) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed leżakowaniem, wyjściem na dwór i w innych  

    sytuacjach;

5) opieka w czasie spacerów i wycieczek.

6) pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;

7) sprzątanie po „przygodach”;

8) Wspólne przygotowywanie leżaków, przebieranie pościeli i systematyczne przekazywanie jej do   

     prania rodzicom.

      9) Opieka nad dziećmi podczas leżakowania.

      10) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

11) pomaganie przy organizowaniu wszelkich uroczystości grupowych, zajęć otwartych dla     

      rodziców;

12) pomaganie nauczycielce przy wykonywaniu pomocy do zajęć oraz przy dekorowaniu sali
   i budynku  z okazji świąt, pór roku itp.;

13) utrzymywanie porządku w danym oddziale;

14) w okresie ferii i przerw wakacyjnych dezynfekcja i reperowanie zabawek, pomocy     

      dydaktycznych,  szycie i reperacja strojów, bielizny, pościeli dla lalek;

15) pełnienie doraźnych zastępstw wynikających z absencji pracowników obsługowych;

16) wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji przedszkola zleconych przez

     dyrektora i bezpośredniego przełożonego;

17) przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.;

18) wykonywanie badań profilaktycznych.

19) właściwe zabezpieczenie pomieszczeń i powierzonego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, 

      pożarem i zalaniem.

 

 

§ 19

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą kucharki sprawuje intendent.

2.Obowiązki kucharki:

      1) Kieruje pracą kuchni.

2) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

3) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem

    posiłków zgodnie z normami HACCP;

4) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących  norm;

5) pobieranie z magazynu produktów żywnościowych za pokwitowaniem  w ilościach   

     przewidzianych recepturą   i odpowiednie ich zabezpieczeniem przed użyciem;

6)      zwracanie  uwagi na jakość i świeżość pobieranych artykułów, wyparzanie jaj.

7) racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów;

8) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

9) Właściwe porcjowanie posiłków przeznaczonych dla dzieci wydawanie ich wg obowiązujących  

     norm

10) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków
            z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń  gastronomicznych;

      11) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

12) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;

13) mycie naczyń i sprzętu kuchennego;

14) sprzątanie kuchni i szaf kuchennych;

15)Utrzymanie czystości i właściwej konserwacji urządzeń zmechanizowanych oraz dbanie o stan 

      sanitarny pomieszczeń kuchennych i zapleczy należących do kuchni

16) obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

17) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

18) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

19) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących  

      zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa;

20)   Zabezpieczenie sprzętu i przedmiotów kuchni przed kradzieżą.

      21) wykonywanie czynności wskazanych w systemie HACCP;          

22) wykonywanie badań profilaktycznych;

23) udział w szkoleniach bhp i p/poż.;

24) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp  i p/poż,;

      25) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola.

 

 

§ 20

 

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą pomocy kuchennej sprawuje kucharka oraz intendent.

2. Obowiązki pomocy kuchennej :

1) wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp oraz

     stosowanie się do poleceń i wskazówek kucharza;

2) wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków(obróbka wstępna warzyw
          i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii    

    i instrukcji obsługi urządzeń  gastronomicznych;

3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4) systematyczne mycie naczyń, sprzętu kuchennego, szaf;

5)  pranie fartuchów i ściereczek kuchennych

5) pomoc przy wydawaniu posiłków;

6) wykonywanie poleceń kucharki wynikających z codziennego podziału prac;

7) obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

8) zastępowanie kucharki podczas jej nieobecności;

9) utrzymywanie pomieszczeń kuchni w należytym porządku i ładzie;

10) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

11) zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i awarii;

12) współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny ;

13) sprzątanie pomieszczeń podlegających  kuchni;

14) wykonywanie czynności zgodnie z HACCP

15) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

16) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

17) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 21

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą konserwatora sprawuje dyrektor przedszkola.

2. Obowiązki konserwatora:

1) otwieranie przedszkola;

2) zgłaszanie dyrektorowi przebywania na terenie przedszkola osób lub zwierząt, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

3) codzienne sprzątanie placu przedszkola oraz terenu na zewnątrz ogrodzenia( zamiatanie, odśnieżanie, podlewanie, posypywanie piaskiem, koszenie trawy, usuwanie chwastów, przycinanie drzew i krzewów, eliminowanie wszelkich zagrożeń występujących na placu przedszkola, zgłaszanie do dyrektora wszelkich poważnych  usterek, które wymagają specjalistycznej naprawy);

4) utrzymywanie w czystości śmietniczek na placu przedszkola oraz śmietnika, zgłaszanie do    

    wywiezienia;

5) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

6) dokonywanie zakupu artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola oraz zleconych przez intendenta;

7) dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń;

8) dbanie o porządek i czystość w piwnicach przedszkola oraz w pomieszczeniach znajdujących się  

     na  zewnątrz ;

9) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym  

    funkcjonowaniem urządzeń;

10) dokonywanie drobnych remontów nie wymagających specjalistycznego przygotowania;

11) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie   

      przeglądów pomieszczeń przedszkolnych;

12) utrzymywanie w okresie grzewczym odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach i ciepłej  

      wody .

13) przygotowanie opału do ogrzewania wody ( cięcie i rąbanie drzewa)

14) alarmowanie dyrektora oraz na jego polecenie odpowiednich służb (pogotowia, policji, straży
             i in.) w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;

15) odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne

      gospodarowanie nimi;

16)Zakaz wprowadzania na teren przedszkola osób postronnych

17) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

18) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

19) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola.

 

§ 22

 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą robotnika do prac lekkich sprawuje nauczyciel, któremu podlega.

2. Obowiązki robotnika do prac lekkich:

1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie   

    czynności:

a) wycieranie na wilgotno kurzy,( zabawki, pomoce dydaktyczne, parapety, półki na prace 

    indywidualne)

b) wietrzenie pomieszczeń,

c) zmywanie podłóg,

d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e) uzupełnianie mydła w pojemnikach,

f) mycie i odkażanie sanitariatów,

g) odkurzanie

h) przecieranie drzwi ,a w razie potrzeby mycie szyb.

2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;

3) pranie i zmiana ręczników w zależności od potrzeb;

4) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych usterek;

5) zastępowanie i wykonywanie obowiązków za nieobecnych pracowników;

6) zamiana fartuchów;

7) podawanie dzieciom posiłków,

8) podawanie dzieciom wody do picia ( zmywanie kubków po użyciu)

9) pełnienie zastępstw przy myciu naczyń po posiłkach;

10) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

11) pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu;

12) rozkładanie i składanie leżaków;

13) opieka w czasie spacerów i wycieczek;

14) sprzątanie po „przygodach”;

15) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

    a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń : mycie okien,  

        pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę firan i itp.;

16)umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

17) dbałość o powierzony sprzęt;

18) odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty  

       i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania;

19) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora przedszkola;

20) wykonywanie czynności związanych z HACCP

21) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

22) przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

23) przestrzeganie Regulaminu Pracy;

24) wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola i bezpośredniego przełożonego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

 

§ 23

 

 W Przedszkolu Gminnym obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

1) przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg  i przekazywanie   

   dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej
         w przedszkolu;

2) pocztę wpływającą do przedszkola rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor   

    przedszkola;

3) dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących    

     poleceń służbowych;

4) korespondencja rejestrowana jest przez dyrektora i przekazywana do załatwienia zgodnie
           z dekretacją;

 

§ 24

 

1. Do podpisu Dyrektora przedszkola zastrzega się pisma i dokumenty:

1) kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;

2) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych

          instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

      3) związane z kontaktami zagranicznymi;

      4) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego   

          chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.

2. Ponadto Dyrektor przedszkola podpisuje:

1) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola;

2) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;

3) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola, korespondencję zastrzeżoną do jego  podpisu   

    podpisuje na wniosek dyrektora  upoważniony przez Burmistrza Gminy i Miasta nauczyciel.

4. Pisma podpisują:

     1) inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem.

5. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi przedszkola muszą być parafowane na  jednej
     z kopii przez osobę sporządzającą.

6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.

7. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według zasad  

    określonych w instrukcji kancelaryjnej.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 25

 

 1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

1) W przedszkolu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora

2) Dyrektor przedszkola przyjmują skargi i wnioski w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do    

     piątku w godzinach 8.00-14.00;

3) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, , a także ustnie do protokołu;

4) Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest   

    przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

5) Kancelaria przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków;

6) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje   

    społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób   

    fizycznych i prawnych;

7) Do rejestru nie wpisuje się skarg i wniosków, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy)
          oraz   adresu wnoszącego- anonimy;

8) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

    a) liczba porządkowa,

    b) data wpływu skargi/wniosku,

   c) data rejestrowania skargi/wniosku,

   d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

   e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

   f) termin załatwienia skargi/wniosku,

         g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

         h) data załatwienia,

         i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

9) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości przedszkola.

2. Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1) Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;

2) Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana  jest do    

    rejestru skarg i wniosków;

3) Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa  wnoszącego
          o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie   

    skargi lub wniosku bez rozpoznania;

4) Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji przedszkola, należy zarejestrować, a następnie    

    pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie   

    wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić
          w dokumentacji przedszkola;

5) Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy     

    zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając
          o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić  w dokumentacji przedszkola;

6) Skargi/wnioski anonimowe pozostają bez rozpoznania;

7) Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach

    pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1) Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona;

2) Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

   a) oryginał skargi/wniosku,

   b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach  postępowania  

       wyjaśniającego,

   c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

   d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy    

        wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

   e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

   a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,

   b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do

       wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

   c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

     4) Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Tryb wykonywania kontroli

 

§ 26

 

 1. Kontrola polega na badaniu działalności jednostki pod względem merytorycznym, formalnym,       

     analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona   

     zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.

2. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.

3. Celem kontroli wewnętrznej w przedszkolu jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności  

    działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności  polegające na:

   1) ustaleniu stanu faktycznego;

2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie    

    odpowiedzialnych;

4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5) omówienie wyniku kontroli z osobą lub osobami kontrolowanymi.

4. Zakresy kontroli:

1) Dyrektor przedszkola przeprowadza kontrolę w zakresie:

a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników przedszkola,

c) przestrzegania dyscypliny pracy,

d) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

f) prowadzenie dokumentacji kasowej,

g) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

h) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

i) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,

j) wykorzystywania urlopów pracowniczych,

k) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

l) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,

ł) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.
         m)prawidłowej gospodarki   środkami ZFŚS

n)przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli,

o)przestrzegania przez dzieci, rodziców i nauczycieli statutu przedszkola,

p)przestrzegania przez nauczycieli i pracowników obsługowych przepisów bhp i p/poż,

r)inwentaryzowania składników majątkowych;

s) utrzymania porządku i czystości w przedszkolu,

t)dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi,

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Przepisy końcowe

 

§ 27

 

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.

 

§ 28

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Przedszkola Gminnego i Regulamin Pracy.

 

§ 30

 

Wprowadzenie zmian do regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

§ 31

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2013