Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

Rekrutacja

                                                                                        


Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie.                                                                                                                                               

Podstawa prawna.

Statut Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie.

Postanowienia ogólne.

 1. Dyrektor Żłobka Gminnego „Skrzat” prowadzi nabór dzieci do placówki.
 2. Rekrutacja do Żłobka Gminnego „Skrzat”, na nowy rok szkolny, prowadzona jest co roku.
 3. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, na wolne miejsca.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do Żłobka Gminnego „Skrzat” prowadzone jest na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 5. Ze świadczeń żłobka mogą korzystać dzieci, które zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Sianów.
 6. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 7. W przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, na wniosek rodziców dziecko już uczęszczające do żłobka, może przebywać w placówce do ukończenia roku szkolnego, w którym ukończy 4 rok życia.
 8. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 9. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna, która uwzględnia zasady określone w niniejszym regulaminie.
 10. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług żłobka, poprzez złożenie „Deklaracji kontynuowania opieki nad dzieckiem w żłobku”, w ustalonym terminie. Dzieci rodziców deklarujących kontynuację opieki przyjmowane są poza rekrutacją.

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka. 

 1. Do Żłobka „Skrzat” przyjmowane są dzieci:

1)      z terenu Gminy i Miasta Sianów,

2)      których rodzice (prawni opiekunowie) pracują zawodowo lub uczą się,

3)      rodziców niepełnosprawnych,

4)      z rodzin wielodzietnych,

5)      które wychowywane są samotnie przez jednego z rodziców,

6)      z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty.

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, ( załącznik 1 )
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców,
 3. Zaświadczenie o nauce rodziców,
 4. Zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka lub rodziców,
 5. Oświadczenie o wychowywaniu dziecka przez jednego z rodziców. ( załącznik 2)
 6. Oświadczenie o wielodzietności. (załącznik 3)

Tryb rekrutacyjny.

 1. Rekrutację do Żłobka Gminnego „Skrzat” ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej Żłobka.

1)      Potwierdzenie przez rodziców woli o kontynuacji opieki nad dzieckiem w Żłobku (pod warunkiem niezalegania z płatnościami).

2)      Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka.

3)      Weryfikacja złożonych wniosków.

4)      Ogłoszenie wyników rekrutacji do Żłobka.

Terminy rekrutacji do żłobka.

Lp.

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

 

1.

od 26 kwietnia  2017 do
05 maja 2017.

 Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają deklarację kontynuacji na „Formularzu Deklaracji o kontynuacji edukacji żłobkowej” i dostarczają do kancelarii.

2.

od 11 do 26 maja 2017

Wydaje się i przyjmuje się od rodziców wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”.

3.

od 29 maja  - 06  czerwca  2017 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka”.

4.

07 czerwca  2017 roku

godz 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

do 14 czerwca 2017 roku

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do Żłobka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie, jest równoznaczny z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

Postanowienia końcowe.

 1. Listy dzieci przyjętych do Żłobka jest zamieszczana na tablicy informacyjnej w budynku Żłobka .
 2. W przypadku zgłoszenia większej liczby wniosków od liczby miejsc w Żłobku, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną w skład, której wchodzą dyrektor, dwie opiekunki dziecięce, przedstawiciel Rady Rodziców.
 3. Dla dzieci nieprzyjętych ze względu na brak miejsc tworzy się listę rezerwową.
 4. Przyjmowanie dzieci po terminie może nastąpić tylko w przypadku wolnych miejsc, z uwzględnieniem prowadzonej przez Żłobek listy rezerwowej dzieci oczekujących na przyjęcie.
 5. Przed oddaniem dziecka pod opiekę w Żłobku niezbędne jest przedłożenie zaświadczenie lekarskiego lub innej informacji od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.
 6. Jeżeli dziecko jest na coś uczulone należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 7. Zaświadczenie (informacja) winna być wydana nie wcześniej  niż 1 tydzień przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji  żłobkowej

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, ( załącznik 1 )

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka przez jednego z rodziców. ( załącznik 2)

Oświadczenie o wielodzietności. (załącznik 3)