Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Wtorek 21. Listopada 2017
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

Przedszkole gminne w Sianowie

Statut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/348/2014
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 28 maja 2014 r.


STATUT ŻŁOBKA GMINNEGO „SKRZAT” W SIANOWIE


§ 1.

Żłobek Gminny „Skrzat” w Sianowie, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie:
1) niniejszego Statutu;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
3) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


§ 2.

Żłobek jest placówką publiczną. Działalność prowadzona jest w budynku Przedszkola Gminnego
w Sianowie.


§ 3.

Ustalona nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu:
„Żłobek Gminny „Skrzat” w Sianowie”.


§ 4.

Żłobek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Sianów i rodziców
(opiekunów prawnych) w formie opłat za pobyt dziecka w placówce.


§ 5.

1. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców
(opiekunów prawnych) w wychowywaniu dziecka.
2. Żłobek zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech.
3. Opieka w Żłobku nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym do 4 roku życia.


§ 6.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych
z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny
dziecka;
4) wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego wieku i możliwości;
5) kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka;
6) systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka;
7) systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zająć opiekuńczo-wychowawczych do wyników
obserwacji dziecka;
8) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w żłobku;
9) zapewnienie dziecku właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi;
10) wspieranie rodziców w procesie wychowawczym;
11) promowanie zdrowego stylu życia.


§ 7.

1. Pracą Żłobka kieruje dyrektor Żłobka.
2. Dyrektor reprezentuje Żłobek na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników.
3. Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.
4. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.
5. Za realizacją regulaminu odpowiada dyrektor Żłobka.
6. Dyrektor Żłobka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.


§ 8.

Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać z pomocy wolontariuszy.


§ 9.

Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Sianów przy pomocy Zespołu Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie.


§ 10.

Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


§ 11.

1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatą za pobyt oraz opłatą za wyżywienie.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sianowie.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.
4. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
5. Zasady potwierdzania obecności dziecka w Żłobku określa regulamin organizacyjny Żłobka.
6. Kwoty z tytułu zwrotu opłat za wyżywienia w związku z nieobecnością dziecka będą pomniejszały należne opłaty w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.


§ 12.

1. Nabór dzieci do Żłobka prowadzi się każdego roku według następującego harmonogramu:
1) od 1 marca do 31 marca br. wydaje i przyjmuje się od rodziców wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka;
2) 1 kwietnia do 20 kwietnia rozpatrywanie wniosków;
3) 21 kwietnia zostaje ogłoszona lista dzieci przyjętych do Żłobka na dany rok szkolny.
2. Przyjęcie dziecka do Żłobka, rozpatrywane jest na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych), złożony u dyrektora Żłobka.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
1) z rodzin liczących co najmniej troje dzieci;
2) rodziców (opiekunów prawnych) którzy są mieszkańcami Gminy Sianów i pracują zawodowo;
3) uczęszczające już do żłobka pod warunkiem uczęszczające już do żłobka pod warunkiem  niezalegania przez rodzica (opiekuna prawnego)z odpłatnością  ;
4) w dacie objęcia opieką powyżej 18 miesiąca życia;
5) z których co najmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną;
6) wychowywane samotnie przez rodzica;
7) z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby wniosków od liczby miejsc w Żłobku, dyrektor może powołać komisję kwalifikacyjną.
5. Dla dzieci nieprzyjętych ze względu na brak miejsc tworzy się listę rezerwową.
6. Opieka dzieciom zapewniana jest zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez rodziców.


§ 13.

1. Żłobek prowadzi działalność statutową w oparciu o mienie będące własnością Gminy Sianów.
2. Dyrektor Żłobka decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych Żłobka zgodnie z prawem i udzielonym pełnomocnictwem.


§ 14.

Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 15.

Żłobek używa pieczęci  o treści: Żłobek Gminny  „Skrzat”  w Sianowie ul. Słowackiego 3,  76 -004 Sianów. 

Dziennik Urzedowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 2374

Statut | Skrzat

Błąd

Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/virtualki/124326/includes/common.inc:2699) w drupal_send_headers() (linia 1217 z /home/virtualki/124326/includes/bootstrap.inc).
  • PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: SELECT 1 AS expression FROM {variable} variable WHERE ( (name = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => cron_last ) w variable_set() (linia 976 z /home/virtualki/124326/includes/bootstrap.inc).
Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 19672786775a13a9ffe20022.91729358 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/virtualki/124326/includes/lock.inc).