Przedszkole eko w Sianowie
Żłobek Gminny "Skrzat" w Sianowie

ul. Słowackiego 3
76-004 Sianów

Tel/fax. (094) 318-52-94
przedszkole.sianow@wp.pl

Czwartek 23. Listopada 2017
Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

Przedszkole gminne w Sianowie

ZABAWY TEATRALNE

PROGRAM ZABAW TEATRALNYCH W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIANOWIE

Opracowała mgr Elżbieta Niedbała

SPIS TREŚCI:

1.WSTĘP

2. OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ USTALONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

3. CELE ZABAW TEATRALNYCH

4. METODY 

5. WARUNKI ORGANIZACYJNE

6. RODZAJE ZABAW I SPOSOBY ICH REALIZACJI

7.  PRZYKŁADY ZABAW

8. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

9. EWALUACJA

10. BIBLIOGRAFIA

WSTĘP:

Już od najmłodszych lat dzieci w wieku przedszkolnym lubią wcielać się w różne postacie. Lubią zabawy w dom, sklep czy lekarza. Podczas tych zabaw nieświadomie stają się aktorami, przebierają się, gromadzą rekwizyty i odgrywają role: mamy, lekarki czy sprzedawcy. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Naturalną potrzebą dzieci jest  umiejętność wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, śpiewie, pracach plastycznych czy ruchu. W przedszkolu prowadzone są  różne zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, a zabawa w teatr może być bardzo interesującym i wyrazistym efektem ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci.

Jednym z zasadniczych czynników rozwoju dziecka, obok uwarunkowań biologicznych, wpływów środowiskowych i wychowania, jest aktywność jednostki wyrażona w toku podejmowanych czynności motorycznych, werbalnych i umysłowych. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, doskonali mowę, rozwija wyobraźnie, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości  Jest to także okazja do wspaniałej zabawy, dającej dzieciom wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłania przedszkolaki do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. W trakcie zajęć teatralnych dzieci  mogą dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i  wzbogacają  swój słownik o różne pojęcia związane z teatrem.

Zabawy w teatr  wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.

Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.

Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola promującego wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiłam zastosować zabawy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach.

 

OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ USTALONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia  2008 r. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; (…)

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane, w miarę możliwości, we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

Dla osiągnięcia tych celów należy wspomagać rozwój, wychowywać
i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

1)zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4)w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

1)wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

 2)odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

1)   śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2)   dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

3)   tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

1)przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;


Treści dotyczące zabaw teatralnych są również  zawarte w programie „NASZE PRZEDSZKOLE - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (obszar aktywności artystycznej – W ŚWIECIE SZTUKI – TEATR):

 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze;
 • oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek;
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych ;
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf);
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się;
 • dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia;
 • odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • przygotowywanie przedstawień wybranych baśni poprzez przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów;
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami;
 • przygotowywanie kącika teatralnego;
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci;
 • wzbogacanie  kącika w stroje, maski, wspólnie wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni);
 • uczestniczenie w zabawach pantomimicznych z elementami dramy

 

CELE ZABAW TEATRALNYCH

CEL GŁÓWNY:

 • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
 • zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną,
 • kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych,
 • wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych inscenizacjach i występach przed publicznością.
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozwijanie umiejętności zapamiętywania tekstu rymowanego lub pisanego prozą.
 • nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny.
 • wzbudzanie zainteresowania różnymi formami teatralnymi.
 • stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 • rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
 • wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • kształtowanie postawy odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą prezentowany tekst,
 • rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.

 

METODY

Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi .

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń - stwarzanie dzieciom warunków do zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie kontaktu z literaturą i sztuką.
 • Metoda zadań stawianych do wykonania – pobudzenie aktywności artystycznej dzieci, mobilizowanie ich do skupienia uwagi na temacie, skłanianie do podejmowania określonych zadań, pełnienia ról.
 • Metoda ćwiczeń utrwalających – systematyczne utrwalanie ról, pozytywna motywacja dzieci do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści.

Metody percepcyjne:

 • Metoda obserwacji i pokazu – oglądanie spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów jak też innych dziecięcych grup teatralnych, oglądanie ilustrowanych utworów literackich, percepcja dzieł sztuki teatralnej i muzycznej.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

 • Zorganizowanie w sali kącika teatralnego.
 • Zebranie odpowiedniej literatury.
 • Zgromadzenie kaset video i płyt DVD z przedstawieniami teatralnymi oraz płyt CD ze słuchowiskami, baśniami.
 • Gromadzenie rekwizytów tj.: kukiełek, sylwet, lalek teatralnych, kostiumów, czapek, opasek, sukienek, różnych butów, opasek, wykonanie elementów scenografii itp.
 • Zorganizowanie uroczystości z udziałem dzieci w celu prezentacji różnorodnych form teatralnych.
 • Udział w wycieczce do teatru  i oglądanie przedstawienia teatralnego w wykonaniu profesjonalnej gry aktorskiej.
 • Stwarzanie dzieciom okazji do twórczości plastycznej: wykonywania lalek, masek, rekwizytów, dekoracji, plakatów, itp.
 • Organizowanie przeglądów teatralnych i udział w konkursach poza placówką.

Program realizowany będzie w przeciągu trzech lat (przez okres pobytu dziecka w przedszkolu - 3-5 lat) i odnosi się do konkretnej grupy przedszkolnej. Jego realizacja zależy głownie od postawy i zainteresowania nauczyciela, który spośród wielu treści zawartych w programie wybierze najbardziej odpowiednie dla swoich wychowanków, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania.

 Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim metodą zabawy, która dostarcza dzieciom zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń.

RODZAJE ZABAW I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Rodzaj zabawy

Sposoby realizacji – nazwy zabawy

 

Zabawy integracyjne. 

 

 

„Pszczółka”, Stary niedźwiedź”,

 

 

Zabawy naprężające i rozluźniające.

 

„Figurki”, „Ślimaki”, „Nakręcane zabawki”, „Chory pajac”, „Manekin”, „Jaskółki”, „Bajka”, „Zabawa w balony”, „Góra lodowa”, „Dzieci leżą na podłodze”.

 

 

 

Zabawy kształtujące koncentrację.

.„Wszyscy w szeregu”, „Morze –brzeg”, „Lustro”, „Most”, „Labirynt”, „Slalom”, „Piłeczki i obręcze”, „Tańcząca piłka”, „Zaczarowana obręcz”, „Maszyna do pisania”, „Klaskanie”, „Wszyscy siedzą w kole”, Przypatrz się dokładnie”.


Ćwiczenia doskonalące koordynację ruchów.

 

 

„Ósemki”, „Kukiełki”, „Lustro”, „Rzeźbiarz”.Zabawy kształtujące interpretację głosową.

 

.„Jesteśmy instrumentami muzycznymi”, „Powtórz wierszyk”, „Chodź do mnie”, „Szczepy indiańskie”, „Wiadomość”, „Wdech – wydech”, „Orkiestra”, „Powiedz wyraźnie”, „Liczymy”, „Wypowiedz zdanie”.
„Echo”, „Opowiedz bajkę”.


 Zabawy ruchowe 
z elementami gry aktorskiej.

 

 

„Berek”, „Wszyscy po jednej stronie sali”, „Wojsko”, „Pociągi”, „Pajace”.

 

Zabawy w kąciku teatralnym.

Inscenizowanie opowiadań wymyślonych przez dzieci. Inscenizowanie wierszy D. Gellner, Jana Brzechwy, J. Tuwima.


 Zabawy logorytmiczne.

 

 

„Hop-hop, w górę”, „Wesoła kula”,  „Co na to żaba?”, „Klak, klak, pac, pac”.

 „Szumi las – szumią morskie fale”.
  Zabawy twórcze.

 

„Co się kręci?”, „Komik”, „Ga,ga,Ga”, „Komputer”, „To co mam na myśli”, :Trójkolorowe zadanie”, „Jestem potworem”, „Guzik”„W krainie potworów”, „Straszydełko”, „Najpiękniejszy strach na świecie”- przygotowanie się do konkursu na „Najpiękniejszy makijaż dla Stracha Straszydełka”.
„To, co mam na myśli”, „Trójkolorowe zadanie”.

- „Język kosmitów” – tworzenie charakterystycznego języka danej rodziny bajkowej, układanie dialogów, tworzenie improwizacji słownych , mimicznych , ruchowych,
- ekspresja ruchowa „Wirujące śnieżynki” przy muzyce Czajkowskiego,
- ekspresja słowna „Za co lubimy zimę?”,
- ćwiczenia kinestetyczne – przekraczanie linii środkowej – rysowanie oburącz, nosem, językiem itp., ruchy naprzemienne. 
Tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek, wyliczanek; wywiad z drzewem, zającem, wróblem. 

 „Kalambury – smoki”, „Uszaki, nosaki”.
Tworzenie wspólnych opowiadań na podstawie obrazków. -Układanie swobodnych tekstów, rymowanek – rytmizowanie treści przy użyciu instrumentów perkusyjnych oraz przyborów niekonwencjonalnych. - „Tajemniczy worek”.

 Zabawy pantomimiczne.

„Maski”, „Pokaż, co widzisz?” – dzieci pokazują kolejno za pomocą ruchu, gestu, mimiki czynność przedstawioną na obrazku.
Zadania prostego typu:
- „Zapinasz guzik”
- „Ubierasz golf”
- „Myjesz butelkę”
Historyjki typu: „Siadasz przy stole, częstujesz się ciastkiem, słodzisz herbatę, rozsypujesz cukier, co robisz?”, wyrażanie uczuć i nastrojów.
Zagadki mimiczno – ruchowe „Kim jestem?”, „Co robię?”.

 

 

Zabawy kształtujące wyobraźnię.

„Co trzymasz w ręku?”, Zabawy twórcze gazetami – rytmiczne darcie gazet przy muzyce Czajkowskiego, ekspresja ruchowa „Tanie liści”.
Nasze „teatrałki”- ,„Ruchome ściany”.
Etiuda pantomimiczna: „Pokaż, co widzisz?”, „Maski”, „Malowanie obrazu”.

 

 

Teatr żywego aktora.

Oglądanie spektaklu w wykonaniu zaproszonych gości, rodziców.

Etiuda teatralna obrazująca wiersz: „Na straganie” J. Brzechwy.
Inscenizacja teatralna na podstawie wiersza J. Tuwima „Spóźniony słowik”, „Okulary”.

 

Zabawy dramowe.

W pociągu”, Na spacerze”, „U lekarza”, „W sklepie”,  „Pożar”, „Niebezpieczne zabawy na lodzie”, „Niebezpieczne zabawy na śniegu”.

 

Zabawy i ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę.

Ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne w oparciu o wiersze J. Tuwima.

 

 

Zabawy plastyczno- konstrukcyjne.

Wykonanie kukiełek do bajki pt.: „Jaś i Małgosia”- z różnorodnego materiału.
Wykonanie elementów scenografii do przedstawienia jasełek.

„Maski”– wykonanie z papierowego talerza i skrawków materiał.
Kukiełki”- wykonanie z nieużytków.

 

 

Zabawy taneczne i rytmiczno - muzyczne rozwijające twórczą wyobraźnię.

Improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej. Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z jesienią. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, przyborach kuchennych, instrumentach wykonanych samodzielnie przez dzieci oraz przyborów niekonwencjonalnych – tworzenia swobodnych tekstów, wyliczanek, melodyzacja i rytmizacja tekstów.
„Taniec z szarfami” – improwizacje taneczne przy muzyce instrumentalnej.
Przygotowanie układu tanecznego „Wesoły walczyk”

Aerobik – gimnastyczka rytmiczna do muzyki tanecznej.

 

Teatrzyk cieni inscenizowany przez nauczycielkę.

 

„Czerwony Kapturek”.

 

Zabawy zręcznościowe przy muzyce.

Zabawy: „Żyrafa” ,„Krople wody” ,„Szczepy indiańskie”,„Pociągi”, „Babie lato”, „Śnieżki”, „Z czym kojarzy Ci się ta muzyka?”.


Inscenizacja- przygotowanie i wystawienie sztuki.

Teatrzyk kukiełkowy „Jaś i Małgosia” – wystawienie przedstawienia dla dzieci z młodszej grupy. 

 

Głośne i wyraźne mówienie.

 

„Powtórz bez błędu”, „Zabaw z lusterkiem”

 

Improwizacje taneczne.

 

„Baletnica” . 

 

Gry dramatyczne z tekstem.

„Ułóż bajkę”
„Rozmowa przez telefon”.

 

Zabawy w kąciku teatralnym.

Zabawy w teatr z wykorzystaniem pacynek i kukiełek – tworzenie własnego tekstu.

 

Zabawy kształtujące wyobraźnię.

 

„Magiczna skrzynia”

 

Zabawy dramatyczne z tekstem.

 „Pociągi”, „Na nieznanej planecie”.
„Dokończ opowiadanie”, „W lesie”, „W ZOO”, „Na ulicy”, „Pokaż, o czym rozmawialiśmy”. Inscenizowanie opowiadań wymyślonych przez dzieci .

 

Zabawy dramatyczne w formie opowieści
ruchowej.

 

„Spotkanie w krainie baśni”- „Ballada o uprzejmym rycerzu”.

Wycieczka do teatru .

Oglądanie sztuki teatralnej (w zależności od proponowanego repertuaru)

 

Ćwiczenia głosu.

 

 

„Orkiestra”, „Samochód”.

 

Improwizacje słowno – ruchowe .

Rytmizacja i melodyzacja tekstów związanych z wiosną, układanie rymowanek.
 Improwizacje słowno- ruchowe do wiersza D. Gellner „Diabełek”.